จาก: ผจร.ทภ2 ที่ของผู้ให้ข่าว:
กห 0482.023/117
ประเภทหนังสือ:
บันทึกข้อความ
ชั้นความลับ:
ปกติ
ความเร่งด่วน:
ปกติ
เรื่อง:
สรุปผลการตรวจจัดหา ปี 2556 ของ จบ. ต่อ จทบ.ส.ร. และ รพ.ค่ายฯ
ถึง:
-,ทภ.2,สนง.มทภ.2,สนง.รอง มทภ.2(1),สนง.รอง มทภ.2(2),สนง.รอง มทภ.2(3),สนง.เสธ.ทภ2,สนง.รอง เสธ.ทภ2(1),สนง.รอง เสธ.ทภ2(2),สนง.รอง เสธ.ทภ2(3),ที่ปรึกษา,กกพ.ทภ2,กกบ.ทภ2,ทน.2,จทบ.ส.ร.,มทบ.22.,จทบ.ร.อ.,มทบ.23.,จทบ.ล.ย.,มทบ.24.,จทบ.น.พ.,จทบ.ส.น.,จทบ.บ.ร.,รพ.ค่ายสุรนารี,มทบ.21,พล.ม.3,พล.ร.3,กรม.ร.3,กรม.ร.8,กรม.ร.13,กรม.ป.3,พล.ร.6,กรม.ร.6,กรม.ร.16,กรม.ร.23,กรม.ป.6,พล.พัฒนา 2,กรมพัฒนา 2,กรม.ช.2,บชร.2.,ม.6,รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก,รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน,รพ.ค่ายศรีพัชรินทร,รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม,รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์,รพ.ค่ายศรีสองรักษ,รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา,รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ไฟล์ที่แนบมา :
201383010613261117สรุปผลการตรวจจัดหาปี56ต่อหน่วยจทบ.ส.ร.และรพ.ค่ายฯ.pdf

-
หน่วย/เจ้าของข่าวส่ง : -ผจร.ทภ.๒
ชื่อผู้ส่ง : -จ.หาญชัยฯ
พิมพ์ข่าวฉบับนี้